RODO

Informacja od Psychoterapeuty o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Psychoterapeuta, prowadzący gabinet psychoterapeutyczny w następującej siedzibie (adres):
……………………………………………………………………………………….…………………..
Tel: …………………………………

2. Inspektor Ochrony Danych
Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

3. Cele przetwarzania

W celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii.
– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem;

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazuję danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Okres przechowywania danych

Informuję, że dane będą przechowywane przez okres podany poniżej, przy czym zaznaczone zostały wyłącznie te kwadraty, które odnoszą się do konkretnych danych:
– dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się pacjent kontaktował w sprawie jej zawarcia.

– dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

– podstawowe dane kontaktowe terapeuta przechowuje dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż pacjent zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody

–  dane wrażliwe, które pacjent udostępnia, przechowywane są dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcie zgody, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody;

Poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami (w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów w pracy psychoterapeuty przez okres przedawnienia roszczeń.

6. Twoje prawa
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
3) prawo do usunięcia danych. Jeżeli zdaniem pacjenta nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać  może zażądać, aby zostały usunięte.
4) prawo do przenoszenia danych;

Jeżeli pacjent uważa, że terapeuta przetwarza dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podane przez pacjenta danych jest dobrowolne.

Anna

+ 48 532 603 823

Paweł

+ 48 535 551 125

ul. Równoległa 63

42-261 Częstochowa

ul. Bolesława Czerwińskiego 6

40-123 Katowice

Umów wizytę